Kontakt

  Wyślij wiadomość

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:

  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Medyczne RADMED Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu przy ul. Skarszewskiej 98, które reprezentuje Radosław Kurpik – prezes zarządu,

  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielania świadczeń zdrowotnych na podstawie art.9 ust. 2 lit h oraz art. 6 ust. 1 pkt a, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.tj: profilaktyka zdrowotna, diagnostyka medyczna, leczenie,

  3) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą osoby upoważnione przez Centrum Medyczne RADMED Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu, podmioty współpracujące z Centrum Medycznym RADMED Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu, organy państwowe i publiczne uprawnione do odbioru tych danych, a także niektóre osoby wykonujące zawody regulowane (tj. prawnicy, notariusze, audytorzy),

  4) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania, wynikających z odrębnych przepisów prawa (np. dotyczących przechowywania dokumentacji medycznej),

  5) posiada Pani/ Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Prawo do usunięcia i przeniesienia jest ograniczone innymi przepisami prawa (np. Ustawą o prawach pacjenta),

  6) istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/ Pan za uzasadnione, że Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

  7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba że inne przepisy stanowią inaczej,

  8) administrator nie będzie przekazywał Pani/ Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym,

  9) administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym profilowania.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

  facebook